Ontginning

F0023 – Ontginning bij Lucaswolde in 1907

F0023
Achterste rij: V.l.n.r. 1 – Abel Werkman, 2 – Hendrik Werkman, 6 – Feenstra, 7 – Jan de Vries, 10 – Ritske Tuinstra, 11 – Minke Bolt

2e rij: V.l.n.r. 1 – Roelf Nijenhuis, 2 – Sietse Feenstra, 3 – Jan Alserda, 4 – Jacob Hielema, 5 – Jan Wagenaar, 6 – Johannes Pijl, 8 – Jan Schaafsma, 10 – Sieger Bonnema, 11 – Lucas Schaafsma, 12 – Jan van der Warf

3e rij: V.l.n.r. 1 – W. Steneker, 4 – Dirk Dijkstra, 5 – B. de Vries, 8 – Klaas Siersma, 9 – Ebel Nijenhuis, 11 – Tunnis Postema, 12 – Albert van der Warf

Voorste rij: V.l.n.r. 1 – E. de Jonge, 2 – R. Nauta, 3 – Sibbele Wagenaar, 4 – Ruurd van Loo, 5 – Pieter Dijk, 7 – Geert Drost, 8 – Jan Hoekstra